Pazioojums 1 novembra laiva

Globalizâcijas laikmetâ starptautiskie kontakti ir ïoti moderni. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru nozarç ir ievçrojami saîsinâjuði attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas notika agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un izveidot savienojumu tieði. Braucot uz nâkamo pasaules galu, nav vajadzîgi gadi, bet tikai daþas stundas pçc lidmaðînas. Mûsdienâs attâlinâtas valstis ir arî mûsu rokâs, pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai un internetam.

Ir bijuðas daudzas jaunas sadarbîbas versijas. Ârvalstu ceïojumi ir kïuvuði lielâki un pieejamâki, un kas notiek - un daudz bieþâk. Ðobrîd jûs varat viegli sasniegt atseviðíu kontinentu, kur tiek piemçrota pilnîgi citâda civilizâcija un citas tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, kas ir bagâta arî Âzijâ, Âfrikâ vai tâlu salâ. Mainâs arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas ievieðanas lielâkâ daïa Eiropas grupas robeþu tika atceltas, un visi tâs iedzîvotâji var brîvi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kam nepiecieðams iegâdâties jaunus ârzemju tirgus, uzòemsies atbilstoða brokera amatu, kurð piedâvâs piedâvâto piedâvâjumu precîzi. Mutiskâ tulkoðana ir îpaði liela pçdçjâ piemçrâ. Polijas birojs, kam palîdz tulks, var tieði pâròemt starptautiskos tirgus, ierodoties ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu kompânijas pârstâvju vizîte Polijas rûpnîcâ bûs daudz efektîvâka tulkotâja klâtbûtnç. Bez tulkotâja politiskâs sanâksmes starptautiskâ lîmenî nevarçja notikt. Personas, kas zina konkrçtu kultûru, klâtbûtne palîdz izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir nenovçrtçjams pieauguðo sarunâs, kur daþreiz mazie priekðmeti var ietekmçt darîjumu.