Programma uzocmumiem

Enova programma tika izveidota galvenokârt uzòçmumiem, kas rada jebkâdas tirdzniecîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Sistçma, visticamâk, dzîvos ïoti labi, un tai ir liela priekðrocîba ðim programmu þanram.

Klienta organizçtâs vçstules var piegâdât ar unikâliem aprakstiem. Ïoti neapðaubâma organisma vçrtîba ir iespçja rediìçt standarta sarakstus, kas ir piemçroti, lai noteiktu momentu noòemtu nevajadzîgas kolonnas vai pievienotu konkrçtus mainîgos. Informâciju var arî âtri filtrçt un ðíirot, kas nodroðina grupçðanu pret jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un kopçjais ierakstu skaits var bût brîvs darbs, kas ierobeþots ar pçdçjiem, kam ir vçlamâ izteiksme. Enova depozîta îpaðums neprasa MS Office pilnas versijas instalçðanu, tomçr sistçma ir ïoti integrçta ar ðo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams efektîvi eksportçt datus uz MS Excel izklâjlapu. Lietotâjs, pçc tam, kad ir rediìçjis izvçlçto informâciju Office paketç, joprojâm var importçt tos enova tirdzniecîbas programmâ. Ðîs kameras lielâ priekðrocîba ir veids, kâ sadarboties ar abiem Open Office paketçm. Enova programmatûra ir paredzçta ieguldîtâjiem, kas izmanto visas jomas, bet nav iespçjams apmierinât visu to vajadzîbas, ja ir pieejami ziòojumi un analîzes. Kâzu sastâvdaïas var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas atjauninâðanas laikâ esoðie ziòojumi un ziòojumi netiek apdraudçti. Enova tirdzniecîbas programmai ir divas versijas: jauki un platîna, kas ir ïoti elastîgi un palîdz reìistrçt un izdot failus jaudas formâtos. Korpusu var salocît un brîvi modificçt lietotâja lietâs. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, tâpçc ir iespçjams tos apstrâdât, nepieprasot datus. Enova sistçma garantç iespçju kopçt atseviðíus dokumentus vai kopçt tos visus (nejauðîba, ka jûs dzîvojat kopçjot rçíinus no veciem mçneðiem bez nepiecieðamîbas ievadît lietotâja datus un lielumu. Dokumentus var izteikt standarta procedûrâ, kas ir redzama reþîmâ vai îpaðâ veidâ un atbilst uzòçmuma îpaðîbâm. Ðîs ierîces padara enova programmu, kas dzîvo lieliski pielâgota zinâmas iestâdes dokumentu plûsmas sistçmai.