Psiholoiiskie pakalpojumi pkd

Rîcîba 21. gadsimtâ nav vieglâkais. Mçs bieþi saskaramies ar lielu stresu. Daudzi pienâkumi, liela un nervu atmosfçra pozîcijâ, un tad lielie punkti rûpnîcâ. Aplis ir ietverts. Mçs esam emocionâli pârslogoti. Bieþi vien mums pat nav iespçjas atgût no stresa vai godîgas sarunas par mûsu pieredzes problçmu.

Vçl lielâks satricinâjums poïu emocijâs padara to ïoti svarîgu konkrçtâ brîdî. Daudzi pienâkumi, kas mûs pâròem, mçs darâm ar plaðu sportu un bez enerìijas. Mûsu intereses un kaislîbas aiziet. Mçs neatrodam brîdi atvaïinâjumam, lai gan mçs jûtamies izsmelti.

Atbrîvoðanâs no sliktajâm emocijâm ir noderîga. Mçs tos varam uz ilgu laiku. Ja mçs no tiem nebûtu atbrîvojuðies, augoðâ profesionâlâ diena varçtu eksplodçt ar lielu spçku. Labs psihologs var palîdzçt mums atrast ceïu pçdçjâ gadîjumâ. Ar viòa palîdzîbu viòð spçs atbruòoties ar labu kustîbu mûsu mîlestîbas un principa bumbas. Daþreiz ðâda atbrîvoðana ir noderîga.

Hronisks stress ir ïoti kaitîgs veselîbai. Mçs bieþi vien nesaprotam paðreizçjo situâciju. Tomçr noteiktâ posmâ mûsu sistçma sâk stâvçt un izmanto signâlus, ka skaistums ir nepareizs. Galvassâpes, muskuïi, vçders, sirdsklauves, bezmiegs - îpaði tie ir ïoti raksturîgs simptoms. Nakðòoðanas neiespçjamîba izraisa apburto loku. Mçs nakðòojam naktî, kâ rezultâtâ jûsu diena ir svarîga. Traucçta uzmanîba un nogurums izraisa to, ka mçs dienas laikâ esam kaut kâ efektîvi un radâm daudz kïûdu. Ja situâcija tiek atkârtota, mçs riskçjam ar atbildîbu un mâcîties no mûsu priekðnieku viedokïa. Tâtad ar izmaiòâm tas rada arî lielâku stresu. Faktiski mçs vairs nevaram aizmigt, jo mûsu prâtu stimulç negatîvu emociju lavîna.

Labs psihologs Krakova palîdzçs mums kontrolçt stresu. Runâjot ar viòu, var virzît pareizo ceïu un pastiprinât mehânismus, kas mûs aizsargâs. Hronisks stress ir augsts un, iespçjams, ir vçrsts uz nopietnâku, gan garîgu, gan fizisku slimîbu pieaugumu. Labs psihologs Krakova - kas atrodas labajâ pusç, noteikti palîdzçs mums tikt galâ ar nervu problçmu.