Psiholoiisko pakalpojumu lidzsvaru

Iepazîstiet mûsu prâtu, iepazîstiet savas emocijas, bûsiet ideâla persona ... Ir paroles ar psihologiem. Kâ tas patiesîbâ ir? Vai psihologa pakalpojums ir beznosacîjumu papildinâjums, kâdâs situâcijâs?

Vârdam psihologs un psihiatrs Polijâ vçl aizvien ir pejoratîva nozîme, un to neizbçgami saprot ar priekðmetiem un garîgiem defektiem, kurus mçs nebaidâmies zinât vienâ galâ. Rietumeiropâ vai Amerikas un ASV un Kanâdas valstîs psihologu darbs tiek novçrtçts ïoti labi. Daudzas meitenes un ne tikai slavenîbas izmanto savas konsultâcijas un zinâðanas.

Mums visiem ir sadalîðanâs brîþi. Bieþi ðâdu garastâvokli izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtâs pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, problçmas grâmatâ, kontakti ar sveðiniekiem, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Visi ðie notikumi iespieþ savu zîmi uz savas psihes. Cilvçku grupai ir jâpalîdz viòiem, aizverot sevi ar negatîvâm emocijâm un atmiòâm, un sievieðu grupa vienkârði nespçj tikt galâ. Tad, lai nenonâktu traìçdijâ - paðnâvîbâ vai nonâktu reâlâ garîgâ slimîbâ vai atkarîbâ - ir nepiecieðams speciâlists psihologs vai psihiatrs. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un daþkârt ir nepiecieðama ilgstoða terapija, kas palîdzçs organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu jâuzskata par labu ârsta apmeklçjumu - tieði tas notiek ar prâta un dvçseles speciâlistu. Ðâdas sanâksmes runâ par mums, par to, kas mûs traucç, iepazîstot mûsu soïu un cîòu ar apsçstîbâm elementus, palîdzot dziedinât un atbrîvoties no negatîvâm domâm.

Katrâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu, un ir vçrts to izmantot. Krakovas psihologs reaìçs uz jebkâdiem traucçjoðiem pçtîjumiem un palîdzçs jums risinât tçmas, kas var padarît jûsu labo dzîvi par murgu.