Rciinu un uzglabadanas programma

Rçíinu sagatavoðanas programma ïauj jums izsniegt cita veida norçíinu materiâlus âtri, praktiski un kârtîgi. Comarch ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti viegli lietojams. Ar to varat izsniegt dokumentus noteiktâ valûtâ.

Ðis pieteikums ir plaðâ sinhronizâcijâ ar jaunajiem Comarch sistçmas moduïiem. Iespçjas tiek atjauninâtas visâ, kas padara grâmatvedîbas pakalpojumu vienkârðu. No ziòkârîbas par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tîmekïa dokumentu apmaiòa ðis posms ir pats labâkais risinâjums ðajâ þanrâ.Papildu rîks, piemçram, îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt visus padomus un materiâlus par konkrçto klientu. Tas ir daudz praktisku risinâjumu grâmatveþiem. Turklât ðim projektam ir drukâðanas funkcija. Tas viss rada, ka íermenis ievçrojami atvieglo uzòçmuma vai uzòçmuma izveidi un rada patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir îpaði piemçrota vidçjiem un vidçjiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav sulîga un darbiniekiem nepiecieðama aizsardzîba un palîdzîba. Ðâda funkcija ir tikai rçíinu modulis, jo iekïauðanas un rçíinu izrakstîðanas programma atvieglo cilvçku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus kopâ ar tûlîtçju korekciju arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra iet uz: pârdoðanas un pirkðanas rçíinu izdoðanu, fizisko dâmu fiskalizçðanu, visu PLN un ârvalstu valûtu darîjumu apkalpoðanu, korekcijas dokumentu izsniegðanu (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties standarta maksâjuma veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu kâ plus un klienta programmatûras norâdîtos un palîdzîbas un klientu reìistra pârvaldîbu.