Rupnieciska putekiu nooemdana

Putekïu nosûkðanas sistçma tiek izmantota arî citâs nozarçs metâlapstrâde, kokapstrâde, enerìçtika, pârtikas un farmâcijas rûpniecîba arî darbos, kur ir nepiecieðams brîvs materiâls. Peldoðas daïiòas ar ievçrojami zemu izmçru apdraud iestâdi un cilvçka veselîbu (daþâm no tâm ir toksiska iedarbîba, tâpçc efektîvas putekïu savâkðanas sistçmas ir svarîgs uzòçmuma aprîkojuma aspekts, jo tâs strâdâ, lai saglabâtu efektivitâti, nodroðinot veselîbas aizsardzîbu, vidçju aizsardzîbu un droðîbas attîstîbu. darbu.

Putekïu savâkðanas sistçmai jâbût izvietotai tuvu piesâròojuma avotam. Paðsargâjoðâm rokâm, rakeïiem, tvaiku nosûcçjiem, rûpnieciskiem putekïu sûcçjiem vajadzçtu ne tikai radît putekïus, kas rodas rûpniecisko procesu laikâ, bet arî atvieglot to montâþu un atkârtotu pacelðanu.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Efektīvs pretgrumbu krēms

Putekïu noòemðanas sistçmas elementi:

1. ciklons - ierîces tips, kurâ tas centrifûgas spçka dçï sâk attîrît gâzes no cietâm daïâm (rotçjoðâ gaisa kustîba separatorâ izraisa daïiòu berzi pret ierîces sienâm, kinçtiskâs enerìijas zudumu un lîdz ar to pakïauðanu gravitâcijas likumam,

2. filtri - ievietoti korpusâ ar îpaðu nerûsçjoðâ filtra kasetni, kas aprîkota ar durvîs ievietotu saspiesta gaisa attîrîðanas sistçmu un ventilatoru, filtri ar maisiòiem vai filtra kabatâm.

Ïoti svarîga situâcija putekïu savâkðanas sistçmâs ir to blîvums - katrs spraugas erozijas beigâs tiks palielinâti, radîs programmas noplûdi un draudus. Vçl viens elements, kas ir svarîgs bûvniecîbâ, ir to materiâlu izturîba, no kuriem izgatavoti instrumenti - cieto daïiòu berzçðana ar sânu virsmâm palielina to nobrâzumu. Putekïu nosûkðanas ierîces nevar arî radît statisko elektrîbu. Tas var izraisît eksploziju.