Rupnieciskais putekisuccjs hepa filtrs

Daudzi uzòçmumi savâ tirgû ir ieinteresçti projektçðanâ, radîðanâ, montâþâ organizâcijâs un attîrîðanas iekârtâs, kâ arî centrâlâs putekïsûcçju rûpnieciskâs iekârtâs. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar jauniem, arvien modernâkiem produktiem, piemçram, atdalîðanas filtriem. Tas ir projektçðanas un bûvniecîbas birojs. & Nbsp; Uzòçmuma panâkumi ir paði labi sagatavoti impulsu filtru, patronu filtru, ciklisko un stacionâro filtru konstrukcijas, kâ arî rûpnieciskâs centrâlâs putekïu nosûkðanas sistçmas.

BeezMAX

Ar padomiem par visefektîvâko vadîbu visi lçmumi par neparastu filtru izstrâdi vai strukturâlo izmaiòu ievieðanu tiek uzsâkti ïoti stingri un to darbîba ir tûlîtçja.

Piedâvâjumâ ietilpst standarta versijas filtru izmçri. Mçs varam pasûtît filtrus savâ sistçmâ ar mazâku vai augstâku somas summu birojâ. Standarta ierîcçs attâlums starp maisa asîm ir 200 mm. Klienta vçlme ir 250 mm.

Katrai dezinfekcijas iekârtai ir jâpielâgo filtrçðanas vilnas veids un forma, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Attiecîbâ uz gaistoðâ íermeòa temperatûru, putekïu garðu un îpaðîbâm, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzumu, mums ir jâpielâgo adatas jûtîgais veids. Maisus var pagatavot no cita veida adatas filca (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, teflona uc ar jaunâm apstrâdes metodçm. Ðo korekciju veic ieguldîtâja vai apdares iekârtas projektçtâja. Uzòçmumi nodroðina visus datus filtrâcijas materiâla un filtrâcijas un reìenerâcijas parametru atlasç.

Putekïu filtrçðana, ðiem filtriem, kuriem var bût kontroles skapji ar otru veidu, kâ kontrolçt izplûdes vârstus:ar laika vadîbu, kurâ mçs varam noteikt impulsa periodu un reìenerâcijas bieþumu,ar svinu, kurâ ievietots impulsa ilgums, divas reìenerâcijas frekvences un ârçjo un zemo plûsmas pretestîbas robeþu, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ ir orientçti reìenerâcijas parametri.

Filtrus var nodroðinât ar ieplûdes un izplûdes atveru otro izmçru.