Rupnieciskais putekisuccjs saspiesta gaisa

Putekïu nosûcçji ir rûpniecisks putekïsûcçjs, kas paredzçts, lai novçrstu sareþìîtus netîrumus. Kâ piemçru var minçt tâdus atkritumus kâ apdares darbus, piemçram, krâsas vai ìipða atlikumus.

https://acai-berry-e.eu/lv/

Rûpnieciskos putekïsûcçjus var iedalît vairâkâs kategorijâs atkarîbâ no tajos uzstâdîto filtru vçrtîbas.Mçs atðíiram L, K un H. klases.L klase atvieglo grâmatas ar pamata putekïiem, piemçram, smiltîm vai grants.K klase ir piemçrota piemaisîjumu, piemçram, krâsu, laku, atlikuðo betona vai akmeòu, noòemðanai.Augstâkais râdîtâjs ir H un sasniegs smagu piesâròojumu, piemçram, svinu, kadmiju, pelçjumu, niíeli vai azbestu. Pat daudz zemu piemaisîjumu filtrç caur pçdçjo filtra modeli.Ir ïoti svarîgi pielâgot labas kvalitâtes rîku darba apjomam. Nepareiza izvçle var ietekmçt jûsu veselîbu, un ârkârtçjos gadîjumos tas var bût bîstams!Svarîgs parametrs ir daudz sûkðanas. Tas pielâgojas no 1200 lîdz 2000 [W].Ir vçrts pievçrst uzmanîbu arî atkritumu konteinera ietilpîbai.Pârâk zema tvertne var izraisît vilðanos pçc bieþas iztukðoðanas nepiecieðamîbas. Labs noteikums ir veikt putekïsûcçju ar vismaz 30 litru tilpumu.Jûs varat arî apsvçrt iespçju iegâdâties putekïsûcçju bez maisa. Tâm ir sûkðanas jauda, kas atðíiras no konteinera piepildîðanas ar trûkstoðajiem priekðmetiem.Neuzskata par nepiecieðamu apmainît maisiòus.Diemþçl ðî putekïsûcçju standarta negatîvie faktori ir lielisks maksâjums un nepiecieðamîba tîrît kameru pçc katras lietoðanas reizes.Ir vçrts izvçlçties aprîkojumu ar lielu ðïûtenes klâstu un papildu piederumiem. Tas ievçrojami palîdzçs tîrît grâmatas un nodroðinât çrtu lietoðanu.Pievçrsiet uzmanîbu arî putekïu sûcçjam un materiâliem, no kuriem tas ir izgatavots. Cietais korpuss ïauj darboties daudzus gadus bez problçmâm. Smagâki trauki ir aprîkoti arî ar îpaðiem ratiòiem, kas atvieglo to pârvietoðanu.Ir vçrts pievçrst uzmanîbu raþotâja garantijas politikai.Ideâlâ gadîjumâ, ja garantijas periods ir vismaz 3 gadi, un pakalpojums uzskatâms par vietu ðajâ vietnç.Rûpnieciskâ putekïsûcçja cena svârstâs no daþiem simtiem lîdz daþiem tûkstoðiem zlotu.Tâdçï ir vçrts tirgoties un pârbaudît veidu iepriekð.

Labi pazîstami vietçjâ tirgû redzami putekïsûcçju zîmoli ir Kärcher, Numatic, Starmix, Festool un aeroVac arî ârvalstu.