Rupnieciskais putekisuccjs un kp

Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma joprojâm ir ïoti moderna. Parasti tas ir sagatavots jaunizveidotajos objektos, bet arî notiek, ka esoðais jau eksistç jau esoðajos objektos. Lai arî nâkamajâs mâjâs viòa likme ir gudrâka, arî daudz vçrtîga.

Kas atbalsta ideju, ka centrâlâ putekïsûcçju sistçma ir efektîvâka ar tradicionâlo putekïsûcçju? Labi, tradicionâlo putekïsûcçju panâkumos, mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas viss ir atkarîgs no putekïsûcçja vçrtîbas, bet bieþi vien tas izpauþas, ka filtrs nepastâv visu putekïu pâròemðanas formâ. Ðis putekïsûcçjs vispâr ir skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktais gaiss, nav filtra, kas nav pietiekami efektîvs kâ putekïsûcçja sastâvdaïa. Tas neizraisa troksni, jo putekïu sûcçju dzinçjs atrodas ârpus çkas. Tomçr nekas nav bez maksas. Svarîga putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, ko mçs nevaram noþçlot, vismaz ne cilvçkiem. Citâs çkâs ðâdas iekârtas uzstâdîðana ir salîdzinoði vienkârða, jo mçs visu iekârtu brîvi izplata, arî tad, ja tiek izmantotas citas elektriskas vai hidrauliskas iekârtas. Vissvarîgâkâ metodes daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas aizveras ârpus mâjas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tajâ tiks atdalîti piemaisîjumi. Stingras caurules ir pieslçgtas centrâlajai personai, ar ko nodarbojas sûkðanas centrs (vai populârâkajos vairâku ligzdu objektos. Ðâda ligzda, lai veiktu vienkârðu uzdevumu, ir jâievieto mâjas galvenajâ sienâ. Pçdçjâ iesûkðanas ligzda var bût lielâka nekâ vienkârðâ putekïsûcçjâ, elastîgâ elastîgâ ðïûtene, kurai tiek ieviests putekïsûcçjs. Ðïûtene ir aprîkota ar îpaðu slçdzi vai slîdoðo procesu. Vakuuma apkures sistçma noteikti uztvers jaunus atbalstîtâjus.