Slavenakais modes makslinieks

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri izdarîja nâkamajai sezonai. Starp auditoriju varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izstâde tika rafinçta tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras, rokâm gatavotas drçbes. Viòu raþoðanâ viòi izmantoja pilnîgi un çrti audumus ar strauji krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieriem patika çrti, krâsaini maxi svârki ar pilnu tamborçjumu. Starp tiem, prieks bija arî izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar ruffles un izðûti bikini. Vieglai apìçrbai dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, cepurît ar lielâm malâm, dekorçt ar meþìînçm un pievilcîgus ziedus.Pçc izrâdes iznâca skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota jaunajai iespçjai. Kleita tika dota personai, kura bija jâpaliek anonîmai. Turklât tika izsolîti daudzi citi apìçrbi no svarîgâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks noteikti jûsu bçrna mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta arî daþâdus siltus pasâkumus, arî vienîgo. Tâs îpaðnieki ir atkârtoti iesnieguði savus produktus izsolç, un kad izsoles materiâlam bija pat kâdas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija âtri sasniegs veikalus maijâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu atbildîgas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionârajos veikalos.Paðu apìçrbu zîmols ir vienâds ar vispazîstamâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Pçc pçdçjiem, pçc katra ïoti labâkajiem ðuvçju, ðuvçju un dizaineru, tajâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku. Katru reizi un pçc tam nosaukums dod kolekcijas saskaòâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas dara tik plaðu atzinîbu, ka nekas pirms veikala sâkuma, kas gatavs no individuâla rîta, tiek ievietots lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas izmanto tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem gadiem âtri bauda lielu popularitâti lietotâju vidû gan ðajâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nesamazina, nemaz nerunâjot par balvâm, ko viòa ir ieguvusi, un kas apstiprina, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjie apìçrbi