Slicer lietodanas pamaciba

Augos arî mâjas laukos bieþi vien ir nepiecieðams kaut ko sagriezt siltâs, plânâs ðíçlîtçs. To galvenokârt dçvç par aukstâm gaïâm, sieriem un maizi, bet gadâs, ka griezçjs tiek izmantots arî turpmâkiem mçríiem, kâ pierâdîjums dârzeòu vai augïu grieðanai, kad mçs vçlamies, lai tie bûtu plânas ðíçles.

Saistîbâ ar to, ko es domâju sagriezt ðíçlîtç, tas ir aprîkots ar îpaðu asmeni - gludu vai zobainu. Zobainais ir paredzçts maizes izcirðanai, kas dod jums vieglu "sakodienu" savâ konstrukcijâ un padara vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. Ar gaïas vai siera izmaiòâm viòð vçlas, lai mçs îpaði uz augsti, pat ðíçlçs, kas tiek efektîvi sagriezti un bez apzinâtâm pûlçm. Lai to panâktu, mçs izmantojam griezçjus ar vieglu, tikai ïoti prasmîgu malu, kas lieliski saskaras ar smagu, ja arî daudz delikâtu gardumu un sieru.

Slîpmaðîna Maga 310p ir precîza grieðanas maðîna, kas îpaði ieteicama çdamzâlçm un veikaliem. Izgatavo raþotâjs, jo mâjâs ir augsts stiprums un spçja to izmantot. Pateicoties ðîm tîmekïa vietnçm, pçc sâkotnçjâs apmâcîbas darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas nodaïâ ikviens var ieòemt pozîciju ar griezçju un piedâvât saviem klientiem aukstâs gaïas vai sieru, kas sagriezti precîzâs ðíçlîtçs. Spçcîgi zîmola slîpçtâji varçs iegâdâties lielu daudzumu aukstâs gaïas vai sieru, ar nelielu grâmatas apriti un darbinieka lielumu. Ðâds veikala ðíçlçjs ievçrojami ietaupa laiku, kas reiz tika veltîts sagrieztu produktu sagrieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamajam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, jo pçdçjais ir vajadzîgs, lai modeli izmantotu neapstrâdâtu ðíiòíi, kurus çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.