Slicer unold 78856 atsauksmes

& Nbsp; bizerba gsp-v ierîce nav nekas jauns, piemçram, manuâla gravitâcijas slîpmaðîna, kas ir aprîkota ar paðreizçjo funkcionalitâti. Kâ norâda nosaukums, tas centrâlâ veidâ ir veltîts gaïas un siera grieðanai. Ierîce atrodas vienas daïas bremþu plâksnç.

Ðî plâksne kopâ satur drenâþas kanâlu un paaugstinâtu galda malu. Pateicoties tam, kases aparâtâ perioda laikâ neplûst ðíidrumi, un tîrîba un miers darba apstâkïos tiek uzturçti saskaòâ ar veselîbas un droðîbas standartiem. Asinâtâji, kas dzîvo lçni, mazgâ trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðis griezçjs iegâdâs ne tikai sieru un gaïu, bet arî gaïu reâlâ daudzumâ. Paaugstinâtas kâjas dod iespçju viegli notîrît vietas zem griezçja. Precîzu grieðanu nodroðina ar piemçrotu biezuma regulçðanas pogu. Tas apstrâdâ 0 lîdz 3 milimetru grieðanas gabalu piedâvâjumu. Naþa diametrs ir 330 mm. Nepiecieðamais baroðanas bloks ir 230 V. Nepiecieðamais galda virsmas dziïums ir 70 cm no sienas.Grieðanas maðîna bizerba gsp-v ir ïoti viegli lietojama un papildus tîrîðanai. Apspriestais grieðanas veids tiks veiksmîgi izmantots tuvos un vidçjos tirdzniecîbas uzòçmumos, pârtikas un gaïas veikalos un gastronomijâ. To raksturo ïoti zems pieprasîjums pçc elektroenerìijas nekâ citi tirgû atvçrtie griezçji. Gaidîðanas reþîms neizmanto enerìiju, un korpuss ir izgatavots no anodçta alumînija.Ðíçlçjs ir paðreizçjâ ierîce. Tam ir gluda virsma bez galiem bez stûriem. Tas ir praktiski neiznîcinâms. Slîpmaðînas sastâvdaïas ir ïoti pieejamas demontâþas laikâ. Paðu smalcinâtâju raksturo augsta darba droðîba un komforts.