Sporta apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuriem bûtu jâpârbauda, ko dizaineri ir izdarîjuði sezonas sâkumâ. No auditorijas mçs varçjâm atklât pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja visprecîzâk un viss gâja bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai dabîgi un gaiði tumði krâsaini audumi, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar sams, kas sagatavots tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîni un skaistiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota îpaði ðim nolûkam sagatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks noteikti kâ mâjas nams. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un noteiktas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti atgriezies savâ produktu izsolç, un, ja pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu labas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku interesantâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi, nosaukums, veido kolekcijas apmaiòâ ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm izbauda ârkârtas atpazîstamîbu, kas pirms veikala atklâðanas ir tâs, kas jau kâdu laiku vçlas palikt garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no tâs paðas dienas.Ðîs organizâcijas preces jau daudzus gadus ir ieinteresçtas saòçmçju vidû, arî reìionâ, arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas ietver, ka dokumenti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Viens apìçrbs spa