Spradzienbistamibas zonas prasibas

Daudzi cilvçki baidâs grûtniecîbu. Viòi baidâs, ka viòi tiks atbrîvoti vai ka viòu darba apstâkïi apdraudçs turpmâko pçcnâcçju. Visvairâk vilinoðâ pieeja ir òemt atvaïinâjumu uz pilnu grûtniecîbas laiku, un pçdçjâ laikâ tâ apvienojas ar tîru sociâlo izskatu un mâòticîbu, ka jaunâs sievietes iestâjas grûtniecçm, iegûstot darba lîgumu, lai saòemtu naudu bez pûlçm.Kâ izskatâs grûtnieces tiesîbas darbâ? Protams, ja grûtniecîba norit labi, tas nav medicîniska risinâjuma nepiecieðamîba. Pietiks ar sarunu ar priekðnieku un jautâjumu par zemâkiem darba apstâkïiem. Tâdçjâdi biroja darbi datora priekðâ noteikti dzîvos tikai 4 stundas dienâ, un fiziskâ darba panâkumos darba devçjs ir atbildîgs par to, lai darbinieki darbotos vieglâkos apstâkïos un apstiprinâtu savu îpaðumu, lai bieþâk pârtrauktu darbu. Tâpat darbinieks aplûko uzòemðanas laiku: îpaðnieks nav piemçrots, lai ïautu lielâm vai diezgan grûtniecçm strâdât. Tâpat, pieòemot sievietes, kas vçlas strâdât, vai mâsu darba devçju, viòai bûtu jâïauj viòai veikt pienâkumus darbâ, kas neapdraud bçrna vai mâtes pastâvçðanu un veselîbu. Protams, grûtnieces atlaiðana ar lîgumu par funkciju atðíiras no pieòçmuma. Grûtnieces tiesîbas raþoðanas procesâ un papildu tiesîbas un pienâkumus (gan darba devçji, gan darbinieki, gan darbinieki var izlasît Darba kodeksâ, 8. zonâ.

Diemþçl grûtnieces tiesîbas, kas ir lîgums par darbîbu vai rîkojumu, izskatâs nedaudz atðíirîgas. Likumdevçjs saprot, ka grûtniecçm ir tiesîbas uz aizsardzîbu un aprûpi ðajâ pârsteidzoðajâ periodâ, bet katrs regulçjums ir pielâgots tikai darbiniekiem saskaòâ ar darba lîgumu. Likuma lîgums ir civiltiesisks lîgums, tâpçc visas grûtnieces tiesîbas ir atkarîgas no klienta sagatavotajiem ierakstiem. Ja darba devçjs neuzrâda vçlçðanos atgriezt sievu grûtniecîbas un dzemdîbu brîdî, viòa nebûs spiesta uz pçdçjo likumu. Tas ir tâpçc, ka tas prasa, lai visi svarîgi faktori, kuriem jûs varat pâriet uz atpûtu lîdz piegâdei un turpinât atgriezties pie ðiem iemesliem, ir jânorâda saskaòoti. Pretçjâ gadîjumâ nekas netiks atstâts uz robeþas pat grûtnieces atbrîvoðanai. Kas ir daudz, grûtniecçm, kas veic uzòçmçjdarbîbu citâ kartç, nevis pilnvarojuma lîgumâ, nav nekâdu juridisku privilçìiju izveidot vienkârðâku grâmatu otrâ nosacîjuma dçï.