Tiesibu akti chomikuj

Eiropas Savienîbas teritorijâs dominçjoðâs tiesîbu normu bûtiskâs atðíirîbas, kas attiecas uz droðîbu, jo îpaði metâna un ogïu putekïu sprâdzienbîstamîbas jomâs, izraisîja to, ka tika nolemts tos saskaòot, izveidojot atbilstoðu direktîvu. Tâdçjâdi ATEX direktîva tika izveidota zonâs, kas ir tieði pakïautas sprâdzienam.

Ðî juridiskâ materiâla nosaukums ir franèu valodâ, kas ir tieði atmosfçraSprâgstoðu. Svarîgs ðîs informâcijas uzdevums bija tad, kad vissvarîgâkais samazinâjâs metâna vai akmeòogïu putekïu eksplozijas risks bîstamajâs teritorijâs. Saistîbâ ar pçdçjo apspriesto dokumentu tas arî plaði attiecas uz aizsardzîbas sistçmâm, kâ arî ierîcçm, kuras tiek darbinâtas potenciâli sprâdzienbîstamâs vietâs. Es runâju arî par elektriskâm ierîcçm ðeit.Saskaòâ ar ATEX direktîvas tiesiskajâm normâm sprâdzienbîstamîba iepriekðminçtajâs telpâs var bût saistîta ar tâdu vielu glabâðanu, raþoðanu un lietoðanu, kuras var izraisît sprâdzienu produktâ ar gaisu vai citu vielu. Ðajos pamatos var pieminçt katru viegli uzliesmojoðu ðíidrumu, kâ arî to tvaikus, piemçram, spirtus, çterus un benzînus. Turklât jûs varat iekïaut uzliesmojoðas gâzes, piemçram, butânu, propânu, acetilçnu. Citas vielas ir un ðíiedras, piemçram, skârda putekïi, alumînija putekïi, koksnes putekïi un ogïu putekïi.Bet nav iespçjams aprakstît visu, kas redzams ðajâ dokumentâ. Tâpçc, ja viòi mâcâs vispârçjâs, ðajâ normatîvajâ aktâ, bûtu jâpiemin, ka tâ regulç vispârçjos nosacîjumus un potrzebowania dotajâ plâniem un aksesuâri tuvumâ sprâgstvielu. Tomçr detalizçtas pamatnostâdnes var iekïaut ðâdos dokumentos. Tikai òemiet vçrâ, ka jauni materiâli, kas reglamentç veidu zonâs sprâdzienbîstamas metâna un ogïu putekïiem nekâdâ veidâ nevar bût pretrunâ ar ATEX direktîvu.Bûtu arî jâatzîmç, ka jebkura ierîce savienota ar ietekmçtajiem virsmâm jâbût pienâcîgi CE maríçjums, kas nozîmç, ka ierîce pieprasa piekïuves atbilstîbas novçrtçðanas procedûra, ko iestâde îsteno.

Jauna pieejas direktîva (ATEX informâcija gadîjumâ, ja instrumentu neatbilstîba sprâdzienbîstamâs virsmâs, norâda, ka dalîbvalsts var veikt pasâkumus, lai ðâdas iekârtas kïûtu nederîgas.