Tulkodana jums zaudcta

Tulkojumi, ko sauc par speciâlistu tulkojumiem, ir bijuði ïoti populâri jau daudzus gadus. Teksti, ko mçs uzòemamies tâlu valodâ, ar iespçju, ka mçs varam tulkot mûsu stilâ un otrâdi. Mçs varam ievietot poïu rakstus par mûsu paðu valodâm. Tomçr ne vienmçr.

Lai izveidotu tulkojumu, kas bûs lingvistiska un materiâla vçrtîba, tam vajadzçtu bût iecietîbai. No vienas puses, mçs runâjam par lingvistiskâm tendencçm, no atlikuðajiem - par virsmas zinâðanâm, ko teksts skar. Speciâli teksti ir îpaði grûti, tâpat kâ tehniskie teksti. Tâtad, kas mçs tulkotu, lai nodroðinâtu, ka mçs saòemam vislabâkâs kvalitâtes tekstu?

Ir biroji, kas spçlç ar tehniskiem tulkojumiem angïu valodâ. Specializçjas pçdçjâ tulkojuma modelî, cita starpâ piedâvâjot lietoðanas instrukciju, droðîbas datu lapu, maðînu vai ierîèu aprakstu tulkojumus. Viòi arî labi saskaras ar otrâm mapçm, kas ðodien ir patieðâm ïoti pievilcîgas.

Kas raksturo labu biroju? Pirmkârt, tâs rindâs atradîsiet tulkotâjus, kas ir milzîga informâcija par jomu, uz kuru attiecas teksts. Ir vienkârði speciâlisti, bieþi inþenieri ar speciâlu izglîtîbu, kuri vienkârði uztver to, kas viòus ietekmç. Profesionâlâ vârdnîca un svarîga terminoloìija pârvçrðas tradicionâlajâ tulkoðanas kvalitâtç. Otrkârt, pieredze ðajâ tulkoðanas standartâ ir ïoti svarîga. Praksç atbilstîba tehniskajiem tirgus uzòçmumiem, gan vietçjiem, gan ârçjiem, sniedz biroju priekðrocîbu tulkoðanas vietnç. Treðkârt, profesionâlie biroji, kur tulkojumus veic profesionâïi, vienmçr piedâvâ vislabâkos laikus, jo pat vissareþìîtâkajâm ietekmçm ðeit nav problçmu.