Udensapgades jawiszowice

Aplûkojot vides aizsardzîbas un darba droðîbas jomâ, raþotâji un rîku lietotâji nodroðina maksimâlu iekârtu un spiediena iekârtu iekapsulçðanu un apdroðina tos pret pçkðòu spiediena pieaugumu. Tâdçjâdi plaukstoðo disku izmantoðana kïûst arvien populârâka.

https://neoproduct.eu/lv/hallu-motion-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-haluks-bez-operacijas/

Droðîbas plâksnes (vai tâ dçvçtie pârrauðanas diski aizsargâ ierîci un traukus pret pârmçrîgu spiediena pieaugumu vai kritumu.Raþotâjs, izvçloties produktu flîþu bûvniecîbai, rûpçjas par pârçjiem elementiem:- to íîmiskâ izturîba - populârâkais materiâls, no kura izgatavotas flîzes, ir nerûsçjoðais tçrauds, \ t- to temperatûras jaudu,- un flîþu izturîba - tâ rûpçjas par flîþu izturîbu spiediena laikâ brauciena laikâ, kâ arî par sezonas, temperatûras un íîmisko elementu izmaiòâm.Ðîs reklâmas sniedz lietotâjam izmaiòas droðîbas flîþu lietotâja orientâcijâ, kâda ir viòa izmantojamo flîþu garða un to izmantoðanas stadija. Tâpçc tas ir îpaði dârgi, jo priekðlaicîga flîþu nomaiòa var pabeigt darba procesu un radît nevajadzîgus zaudçjumus.Vçl viens flîþu veids, tâ saukts divvirzienu droðîbas plâksnes. Ðîs plâksnes ir paredzçtas, lai aizsargâtu tvertni gan no zemspiediena, gan pârspiediena. Pateicoties mûsu sareþìîtajai konstrukcijai, pateicoties iebûvçtajam sensoram, kas pastâvîgi uzrauga droðîbas plâksnes darbîbu abos virzienos, flîzes nodroðina ierîces stabilitâti un nodroðina lietoðanas garantiju.Raþotâji piedâvâ ðo kombinâciju, ko veido pçdçjâ budowana ka plîðana disks ir priekðâ droðîbas vârstu. Ðis risinâjuma veids ir tik spçcîgas priekðrocîbas:- nodroðina pilnîgu sasprindzinâjumu,- nostiprina droðîbas vârstu pret koroziju un turpmâkiem íîmiskiem lîdzekïiem, \ t- dod jums iespçju izveidot droðîbas vârstu no populârâkiem materiâliem.- pçc droðîbas diska aktivizçðanas nav nepiecieðams nekavçjoties apturçt ierîci;- ja nepiecieðams, ir iespçjams kontrolçt droðîbas vârsta spiedienu, nenoòemot to.Ðo lçtu spçli var apstrâdât visur, kur nepiecieðams saglabât sterilus ierîces darba apstâkïus, jo tie atbilst visiem droðîbas standartiem.