Ugunsdrodibas noteikumi darba vieta

Neatkarîgi no telpas veida, saskaòâ ar spçkâ esoðajiem ugunsdroðîbas noteikumiem, ir jâaizsargâ ne tikai pats notikums, kas ir sprâdziens, bet arî, un, pirmkârt, tâ saukto sprâdzienbîstama vide. Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums atgrieþas no vairâkiem posmiem. Viens no tiem ir svarîgs novçrtçjums, citiem vârdiem sakot, noteiktos apstâkïos tas var nonâkt sprâdzienâ, t.i., noteiktâ vietâ var parâdîties âtra atmosfçra vai rezultâtâ tâ var izraisît aizdegðanos.

Catch Me, Patch Me!

Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums ir pielâgots attiecîgajai formai un vispâr nav vispârinâms. Noteikumos skaidri noteikts, ka tai ir jâattiecas uz atseviðíiem gadîjumiem, kad risks, iespçjams, nonâks, piemçram, raþoðanas procesâ. Turklât iespçjamâ sprâdziena risks tiek mçrîts holistiskâ stilâ, un ðajâ novçrtçjumâ tie tiek izmantoti, lai rûpçtos par tâdiem elementiem kâ:

• Kâdus instrumentus un mçríus izmanto, izpildot konkrçtu darbu?• Kâdas ir konkrçtas iekârtas îpaðîbas, kâdas instalâcijas tajâ ir?• Vai ir ieteicamas bîstamas vielas?• Kâdi ir vispârçjie darba vai raþoðanas apstâkïi?• Kâ viens riska faktors mijiedarbojas viens ar otru un vidi?

Pçdçjais noteikums ir izstrâdât dokumentu, kas uzskatâms par sprâdziena riska novçrtçjumu. Obligâtais juridiskais pamats tâs izveidei ir ekonomikas ministra 2010. gada paziòojums. Tomçr institûcija, kas pârbauda teksta pareizîbu, ir Valsts darba inspekcija, kas ir kompetenta attiecîgâs iestâdes priekðvçsturei.

Pircçjam, kurð gaida visaptveroðu sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu, papildus profesionâlismam ir ïoti liela cena. Ir vçrts uzskatît, ka novçrtçjuma sagatavoðanas izmaksas ir netipiskas un atkarîgas no daþâda veida apstâkïiem, piemçram, piemçram,• konkrçtas telpas vai çkas apjoms, grîdu un telpu skaits, kas tiek uzskatîti par iekïautiem konkrçtâ dokumentâ.• Kampaòu profils.• Tâ ir atðíirîga analîzes vai ekspertîzes metode, kas atvieglo vai kavç novçrtçjuma izsniegðanu.