Ugunsdzcsibas veikals

Bezkrâsaina ventilâcija ir ierîce, kas neïauj liesmai iekïût telpâ. Ðo vienu sprâdziena zonu bloíç noslçgvârsts.

Flameless ventilâcija ir procesa iekârtu aizsardzîbas veids pret sprâdziena destruktîvo iedarbîbu. Kâ daïa no degoðas ventilâcijas, sprâdziena spiediens aparâta laukâ tiek samazinâts lîdz noteiktam lîmenim. Ja spiediens sasniedz noteiktu priekðrocîbu, tas ir izkrauðanas paneïu atvçrðana vai sprâdziendroði vârsti. Atverot apkârtçjo vidi, tiek ievadîts pârmçrîgs spiediens, liesma un nesadedzinâts produkts.Ugunsgrçka izplûdes metode principâ var atrasties atseviðíâs telpâs, jo ugunsgrçka sekas neietekmçs aizsargâto aparâtu.Ir atlasîti daþi citi ierîèu veidi, kurus var atgriezt liesmu ventilâcijas jomâ. Jo îpaði tie veido trîsslâòu droðîbas plâksni un viena slâòa atbrîvojoðo paneli.Trîsslâòu droðîbas plâksne ir pârâk aizsargâta pret pârmçrîgu spiedienu vai vakuumu, atvieglojot sprâdzienu.Viena slâòa atbrîvojoðâ paneïa uzdevums ir vçrot kameras no sprâdziena sekâm, kas notiek brauciena laikâ, lai atvieglotu sprâdzienu. Tas ir izgatavots no cikloniem, filtriem, skâbbarîbas utt. Trauku droði izmanto arî insolâcijâm, kurâs ir zems darba spiediens. Vienslâòa atbrîvojoðais panelis izmanto lietoðanu pârtikas un farmâcijas nozarç. Iespçjams, ka to izmantos sanitârajâ jomâ arî sterilizçðanas laikâ. Iespçjams, ierîce ir jâtîra ar SIP / CIP metodi