Vakuuma iepakojums kas tas ir

Vakuuma iepakojumu ietekmç pârtikas aizsardzîba pret ârçjiem faktoriem, piemçram, gaisu, baktçrijâm vai pelçjumu, kas to nodroðina. Tam ir organizâcijas vakuuma iepakoðanai. & nbsp; Ðâda veida ierîces lieto pârtikas pârstrâdes uzòçmumi, kad un pa mâjsaimniecîbâm.

Uz kvadrâta ir vairâki vakuuma iepakoðanas iekârtu tipi, kas izmanto daþâdus mçríus. Lielâs pârstrâdes rûpnîcâs vai pârtikas noliktavâs tiek izmantotas kameru iekârtas, kas pielâgotas lielu pârtikas produktu iepakoðanai. Lîdz pçdçjam iekârtas standartam tiek izmantoti daþâdi PA / PE tipa maisiòi. Iepakoðanas process kameras iekârtâ ir iepakota produkta ievietoðana iekârtas maðînâ, kur notiek vakuums, pçc kura filma ir noslçgta un hermçtiska kamera tiek bûvçta automâtiski. Kameras iesaiòoðanas maðîna ir iegâdes lînija, cena var sasniegt vairâkus tûkstoðus, tikai tâpçc, ka viòiem paredzçtâs vienkârðâs iepakoðanas izmaksas ir pieejamas arî lietoðanai.Mâjsaimniecîbu, nelielu gastronomijas vai nelielu veikalu izmantoðanai ir veltîtas iepakoðanas iekârtas. Ðâdi maisiòi ir paredzçti tâ sauktajiem maisiòiem. rievoto. Tie ir daudz vçrtîgâki par PA / PE maisiòiem, taèu tos izmanto nelielu pârtikas produktu partiju iepakoðanai, un elektrokardiostimulatoru iepakojuma piederumu iegâde ir nesalîdzinâmi zemâka par vçnu ðûnu iepakojumu. Turklât, trikotâþas somas, kas tiek tçrçtas ar piedurknçm, tad varat iepakot izstrâdâjumus ar savâm formâm. Iepakoðanas process ir ïoti vienkârðs, tas ietver metinâðanas vienas pusi no folijas, ievietojot produktu, pçc tam metinot otru daïu, kamçr sûkât gaisu prom.Pârtikas augi izmanto arî paplâtes, kas ir dati vakuumiepakojumam uz paplâtçm. Tâpçc tas ir lielisks risinâjums maltâs gaïas, ðíçlçs sagrieztas gaïas vai gatavâs maltîtes iepakoðanai. Jâ iepakotas preces, estçtiski, bez ðaubâm, ir uzsvars uz izsoli.Pateicoties vakuumiepakoðanas maðînâm, jûs varat uzglabât pârtiku vairâkas reizes ilgâk nekâ pçdçjâs tipiskâs metodes.