Veterinararsta un kases aparats 2015 gada

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Zāles pret locītavu slimībām

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veic uzòçmçjdarbîbu. No pagâjuðâ gada 1.marta gandrîz visos birojos bija kases aparâti elzab mini e. Ârstiem, kas apmetâs ar pacientiem, bija pienâkums reìistrçt visus ienâkumus, izmantojot ðo rîku. Neskatoties uz medicînas aprindu protestiem, pasâkumâ tika iekïauts ministra rîkojums kases aparâtu vçsturç.

Tika apgalvots, ka mâjas vizîtes bûtu ïoti lielas, un pensionârie ârsti atbrîvotos no kampaòu uzvedîbas sâkumâ grûtîbâs ar kases aparâtu apstrâdi. Sûdzîbas izrâdîjâs nepareizas. Kases aparâtu pârdevçji tieði piedâvâ mazas, mobilas ierîces, kâ arî îpaðas çdinâðanas un tirdzniecîbas iekârtas. Jûs nevarat pieòemt terminu, ka kases pakalpojums ir sareþìîts. Tikai piemçrs var bût medicîniskâ palîdzîba. Ârsts, kas sniedz dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, ir pietiekami, ja viòð uzòemas ieprogrammçtâs 2 vai 3 pozîcijas. Papildu pienâkums ir drukât tikai ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât reizi divos gados pilnvarotajam servisa tehniíim jâaizpilda kases aparâta pârskatîðana.

Saskaòâ ar paðreizçjo Finanðu ministra rîkojumu ne tikai ârstu birojiem bija pienâkums iepazîties ar kases aparâtiem, bet citâm profesionâlâm daïâm, kas veido ðos çdienus no pagâjuðâ gada, bez iemesla, cita starpâ, varam rçíinâties ar:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Ka 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un sniedz pakalpojumus indivîdu darbamneveiciet uzòçmçjdarbîbu. Pçc Finanðu ministrijas domâm, tirdzniecîbai un atbalstam ir unikâls karð ar melno zonu.

Rodas jautâjums, t.i., turpmâkajos gados joprojâm bûs svarîgi saòemt palîdzîbu no kases aparâta. Paðlaik tas ir 700 PLN. Tas, ka visa viòas rîcîbâ bûtu visa, kas tajâ laikâ uzstâdîja naudu un pareizi informçja par to nodokïu biroju. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai arî nâkamajos gados jûs varçsiet saòemt pçdçjo palîdzîbu, tas izskaidros, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.