Vietou izvietodana francija

Kases aparâtâ reìistrçtos pârdoðanas darîjumus veic nodokïu maksâtâji, kas pârdod cilvçkus darbam, neveicot finanðu kampaòas, un lauksaimniekus, kuri uzskata, ka tie ir daïa no vienreizçja maksâjuma. Pârdoðanas neierakstîðanas gadîjumi ir saistîti ar sankcijâm, ko nosaka konkrçts akts. Nodokïu maksâtâjiem bieþi ir iespçja nepiemçrot tiem uzlikto pienâkumu, un, piemçram, bieþais pârkâpums ir saistîts ar to, ka trûkst kontroles pâr apgrozîjuma ierobeþojumiem, kas dod tiesîbas reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus, kâ arî panâkumus, kuros tiek ieviesti jauni tiesîbu akti. uzòçmumiem ir jâglabâ uzskaite.

Pienâkums veikt uzskaiti ar kases aparâtu uzmanîbu nav ilûzija, jo tas nozîmç sodît uzòçmumus, kas izriet no Likuma par materiâliem un palîdzîbu noteikumiem. Citiem vârdiem sakot, nespçja ievçrot tiesîbu normas, kas nosaka kârtîbu ierakstu glabâðanai ar kases aparâtu palîdzîbu, ietver lielas sankcijas, tâpçc ðeit nav vçrts riskçt. Ne visi uzòçmçji apzinâs ðo faktu un viòð nezina likumu.

Saskaòâ ar mâkslu. 111 par. 2 par nodokli par precçm un pakalpojumiem, nodokïu administrâcijas vadîtâjs vai fiskâlâs kontroles iestâde var uzlikt smagu sodu 30% apmçrâ no nodokïa, kas tika iekasçts, pçrkot preces vai pakalpojumus. Attiecîbâ uz fiziskâm personâm, kas nav reìistrçjuðas, ðâds uzòçmums ir vainîgs nodokïu pârkâpumâ vai noziegumâ. Tâpçc nemçìiniet pievilt savu pçdçjo gadîjumu un, pats galvenais, jums ir jâiesaista grâmatveþa vai jurista padoms, kas pârliecinâs, ka uzòçmçjs ievçro likumâ noteiktos noteikumus.

Attiecîbâ uz pârdoðanu, kas reìistrçta, izmantojot kases aparâtus, ir vçrts atzîmçt, ka nodokïu pienâkums attiecas tikai uz trûkumiem, kas bija nozîmîgi 2008. gada 1. decembra laikâ, tas ir, no brîþa, kad viòi nonâca juridiskajâ komandâ pilsçtâ. tiesîbu normas. Par laimi, kïûdu labâ tiesîbsargâjoðâs iestâdes netiks piesaistîtas uzòçmçjiem juridiskai, finansiâlai un miermîlîgai atbildîbai, kâ laika posmam lîdz 2008. gada 1. decembrim. ir iekïauts noteiktajâ termiòâ, un tâpçc tas ir likumâ noteikto darbîbu apturçðana.