Zus un uzocmuma izveidodana

Pieòemsim, ka mçs nolemjam izveidot uzòçmumu, kas piedâvâ grâmatvedîbas pakalpojumus vîrieðiem. Ko mums vajadzçtu zinât? Pirmkârt, mums ir jâpârbauda, cik bîstama ir cîòa uz ðo fonu un vai mums ir iespçja pârspçt. Protams, tajâ brîdî tas nebûs îsti liels, ja mums jau ir kontaktu tîkls un klienti, kas ir gatavi sadarboties ar mums.

Tâpçc vçl viens jautâjums ir nodroðinât pareizas telpas, aprîkojumu un programmatûru. Jo îpaði tas ir tâlu, jo grâmatvedîbas programma, ja tâ ir stingri funkcionâla, dos mums nepârprotamu uzòçmçjdarbîbu. Atgrieþoties pie istabas, jums jâizvçlas atraðanâs vieta, un, ja izlemjat iznomât, aprçíiniet, vai îres maksa bûs tâ vçrta. Mçs varam izmantot lietoto aprîkojumu tieðsaistç, saòemt nomu, izveidot jaunu un izmest to raduðâs izmaksas. Tâ pati programmatûra, îre, rçíini. Vçl viens svarîgs jautâjums ir profesionâlo speciâlistu nodarbinâðana, kurus mçs izmantojam. Tâpçc viòiem jâbût pieauguðajiem, lai man nebûtu jâsedz izdevumi, kas saistîti ar viòu svarîgo sagatavoðanos lasîðanai. Ir vçrts izvietot reklâmas uz efektîviem darba portâliem mûsdienîgâ objektâ un veltît maz laika kandidâtu pârbaudei. Papildus zinâðanu pârbaudei, iepazîstamies ar finansiâlâm cerîbâm, pirmkârt un galvenokârt, mçs pamanâm, vai tâs ir lomas, ko mçs izvçlçsimies pçc pâris stundâm dienâ. Gadîjumâ, ja mums nav pasûtîjuma mûsu paðu darbâ, mçs varam darît to paðu profesionâlam uzòçmumam. Pçc tam tâ veiks sâkotnçjo atlasi saskaòâ ar poïu komentâriem un pçc tam nosûta noteiktu skaitu cilvçku, kas atbilst mûsu prasîbâm. Òemot vçrâ ðauru izvçli, bûs vieglâk izlemt, kam piedâvât sadarbîbu. Abâm iespçjâm ir savi trûkumi un trûkumi, viss ir atkarîgs no mûsu vçlmçm. Papildu priekðrocîba, ko sniedz speciâlista nodarbinâðana, ir viòa zinâðanas par nozari un bieþi vien, kam pieder klienti. Daþreiz tas attiecas uz faktu, ka uzòçmumi vçlas, lai tos izmantotu viena persona, uz kuru viòi païaujas, un, òemot vçrâ to nozîmîgumu, viòiem ir jâmaina pakalpojumu sniedzçjs. Iespçjams, varçsiet iegût ðâdus lietotâjus un dot uzòçmumam labâku un labâku rezultâtu. Îpaði tas, ka grâmatvedîbas uzòçmumu panâkumos sadarbîba parasti ilgst vairâkus gadus. Apmierinâti klienti dod priekðroku atkârtotai sarunai par lîgumu, nevis mainît apkalpojoðo uzòçmumu.